آلبوم من ◂ پیادروی با دانش آموزان وجوانان آرین شهری