آلبوم من ◂ رونمایی
رونمایی از کتاب اسناد ساواک درباره مرحوم فاضل