امام شناسی هایمان رسانه شده
107 بازدید
تاریخ ارائه : 4/23/2015 8:06:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

برایمان سخت است که قبول کنیم در روز شهادت امام هادی صاحب بزرگترین دائره المعارف امام شناسی شیعه وشناسنامه فضائل ومناقب وعظمتهای اهل بیت عادی ترین روز ممکن را بگزرانیم.سخت است که قبول کنم باید منتظر رسانه باشم تا مردم را متوجه عزای یک امام همام کند.اینکه شیعه باشی وامامت را نشناسی واگر قرار باشد برای خودت از امامت بگویی هم نتوانی این اوج فاجعه است.به هر حال غمم روزی این بود که شناسنامه ای بچه هایمان حداقل امامشان را می شناسند.عمل را باید ترویج کرد.این روزها که چشم به نمایشگر مشکی گوشه تلویزیون دوخته ایم تا عزا وشادی را برایمان معنا کند چه بگویم.