درک یکدیگر..
122 بازدید
تاریخ ارائه : 4/16/2015 1:52:00 PM
موضوع: سایر

این روزها سر کلاس دانش پژوهان از رسالت مهم وتاثیر گذارشان می گویم.واکنشهایشان برام جالبه وخیلی احساس تشنگی در وجودشان می کنم.راههایی که می توان با ارتباط بیشتر در مخاطب اثر بهتری را داشت.حرفهای خاصی نمی زنم شاید بتوانم بگویم حرفهایم معمولی هم باشد.مهم این است که همین حرفهای معمولی را دشمن خوب یاد گرفته ونسل نازنین ما را به گمراهی می کشد.مردم از ما کلام قابل فهم می خواهند.مردم باید با ما ارتباط برقرار کنند تا حرف مارا بفهمند.من باید از جنس مردم باشم تا حرفشان رابفهمم ودر نتیجه آنها هم حرف مرا در ک کنند.خیلی احساساتی نمی شم.حرف مردم ونیازشان را باید بفهمیم.باید از جنس مردم بشویم....