به کجا؟؟حالا چه با شتاب چه با طمانینه!!!
66 بازدید
تاریخ ارائه : 3/11/2015 9:58:00 AM
موضوع: سایر

مهم نیست که چه دارد به سر آدمها می آید مهم این است که با سرعت هرچه تمام این قطار به حرکت خودش باید ادامه بدهد.وپیشرفت ومدرنیته وتکنولوژی هم به کمال بلوغ خود برسند.اینکه ما می توانیم این را متوجه بشویم که انسانیت برای  فیلمها بوده وامروز تنها منفعت اهمیت داردیا نه!!! خیلی مسئله نیست.مهم عصر تحول وتجدد است.حالا به چه قیمتی این تغییر خوش منظر محقق می شود مهم نیست ما باید وامهایی با سودهای 1100درصد کارمزد!!!بگیریم تاازپس این مهم بر بیاییم.اینکه معنویت .انسانیت و...چیزهایی تاریخی مثل این موارد پیش پاافتاده در سیستم اداری وآموزشی ...ما نابود می شود مهم نیست.مهم سالی است که دارد تحویل می شود وما باید ماهی قرمز بخریم...سبزه وسمنو آماده کنیم.اینکه عمو نوروزهای شهر دارند زیاد می شوند وجلوی چشمان ما رقص فقر می کنند مهم نیست ما باید از این سنت قدیمی لذت ببریم و مراقب باشیم نابود نشود.اینکه ...مهم نیست برویم هفت سین بچینیم....