مسافرم
73 بازدید
تاریخ ارائه : 2/24/2015 11:51:00 AM
موضوع: سایر

امروز
عزیزی که برایم خیلی محترم است وهمیشه برایش آرزوی بهترینها رادر زندگی اش دارم؛
با کامنتی مرا به روزهای گذشته برد .روزهایی که سخت بود ولی درس داشت.ممنون از او
که یادم انداخت دنیا با همه زرق وبرقش،باهمه شلوغیهایش جای ماندن نیست.مرحوم
سیدعلی آقای قاضی که روحش در عرش منورباد همیشه برای آرامش آدمهای دنیا زده ای مثل
من می فرمودند که سری به قبرستان بزنید تا آینده خود را ببینید واینقدر مشغول دنیا
نشوید.خبری نیست اینجا.این روزهای آخر سال که دقیقا یک سال به مرگ نزدیک تر شده ام
باید فکر کنم که چه برداشته ام وچه دارم .مهیای سفر نیستم ولی می دانم که کسی
منتظر آماده شدن من نخواهد ماند.باید فکری کنم برای سفر.(((کفی بالموت موعظه)))اگر
دنبال نصیحتی می گردم امیر عاشقی فرمودند به مرگ فکر کن کفایتت می کند..ممنونم
دوست خوبم بابت یاد آوری ات..مسافرم