روشنی چشم مظلومان بمان
87 بازدید
تاریخ ارائه : 2/3/2015 9:08:00 AM
موضوع: سایر

این روزها که خاطره اند وزیبا.دفتر قلب پیشگامان مبارزه را که ورق می زنم.درسهای فراوانی برای خواندن دارد.حرفهای نگفته بسیار.آرزوهایی که چشم به تحققشان بسته اند.امام اسلام می خواست از نوع نابش.واسلام قیام به قسط وعدل است.اسلام کرامت وزندگی کریمانه است.حرف امام به دل مردم نشست ومردم برایش جان دادند.تنفقون مماتحبون...هرچه را دوست داشتند به پای امامشان ریختند تا آرزویشان را به چشم ببینند.آن روزها در خط مقدم مردمی را می دیدی که هیچ کجا دیده نمی شدند.امام انان را دید وآنان هم امام را درک کردند.همان پابرهنگان که صاحبان اصلی این انقلابند.وجودشان وروشنی چمشان شد حرف امام..راه امام...این مردم پابرهنه که هنوز هم کمتر دیده می شوندمعتقدند انقلاب برای آنهاست..انقلاب ؛روشنی چشم مردمی که به تو امید بسته اند تا آرزوهایشان را ببینندبمان....................