عدالت مایه آرامش مردم
122 بازدید
تاریخ ارائه : 1/24/2015 10:51:00 AM
موضوع: سایر

سیره حکومتی اسلام پایه هایش بر عدالت استوار است.واگر جامعه اسلامی روزی در خود ببیند که پایه های عدالت دربین توانمند وناتوان متفاوت است دچاریاس ونومیدی می شود.این روزها که دستگاه قضا با اقتدار در رسیدگی به پرونده برخی از مسوولین خود را به مردم اثبات کرده است این امید در بین مردم زنده شده است که هیچ کس در هر پست ومقام نمی تواند از تیغ عدالت در امان باشد وهمگان در برابر قانون مساوی اند..عدالت شرط بقای حکومت است وسبب ساز آرامش مردم مظلومی که هماره خود را نیازمند حمایت می دانند..