میثاق طلبگی
327 بازدید
تاریخ ارائه : 1/22/2015 12:21:00 PM
موضوع: سایر

میثاق طلبگی....اگرخداوند توفیق دهد میخواهم برهمان میثاق وعهد طلبگی پایبندومتعهدبمانم......روحی لک الفدا ای حکیم رهبرم...